MOOI-regeling 2022: 66,4 miljoen subsidie beschikbaar

Voor innovaties in elektriciteit, gebouwde omgeving en industrie

 

Vanaf 1 april 2022 kunnen samenwerkingsverbanden weer projecten aanmelden voor een nieuwe ronde van de regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI). Voor elektriciteit, gebouwde omgeving en industrie is in 2022 in totaal € 66,4 miljoen subsidie beschikbaar. De MOOI-regeling heeft tot doel om innovatieve oplossingen om de CO2-uitstoot in Nederland te verlagen te stimuleren. Het gaat hierbij om onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten binnen 3 thema's: industrie, gebouwde omgeving en elektriciteitssector.

Krachtige samenwerking vergroot slagingskans oplossingen

De hele klimaat- en energietransitie kan door geen enkele partij alleen worden opgelost. Samenwerking tussen uiteenlopende partijen en disciplines is cruciaal om te komen tot oplossingen die Nederland nodig heeft. De MOOI stimuleert daarom alleen oplossingen waarbij een consortium de krachten bundelt van uiteenlopende partijen, perspectieven en belanghebbenden. Samen vergroten zij  de slagingskans van de te ontwikkelen innovatie.

Multidisciplinair samenwerken

De nadruk ligt in de projecten op samenwerking binnen en tussen ketens, sectoren en disciplines. In een multidisciplinair samenwerkingsverband komen technische, sociale, organisatorische en juridische perspectieven samen. Hierdoor wordt de kans vergroot dat innovaties succesvol worden toegepast.

Snelle toepassing

De MOOI-projecten zullen leiden tot innovatieve oplossingen die al binnen afzienbare termijn toepasbaar moeten zijn om bij te dragen aan de klimaatdoelen. Voor de innovaties in de elektriciteit en industrie moet de eerste toepassing er binnen 10 jaar zijn. Innovaties in de gebouwde omgeving moeten binnen 5 jaar realiseerbaar zijn.

Elektriciteit, gebouwde omgeving en industrie

Samenwerkingsverbanden kunnen zich inschrijven op één van de innovatiethema’s die onder de 3 missies vallen:

Voor de missie elektriciteit (€ 21 miljoen subsidie) gaat het om:

  • windenergie op zee;
  • drijvende zonneparken op zee:
  • elektriciteitsproductie op het land of het binnenwater;
  • elektriciteitsproductie op grote daken en infrastructuur.

Voor de missie gebouwde omgeving (€ 24,4 miljoen subsidie) zijn het de innovatiethema’s:

  • spijtvrije renovaties;
  • duurzame collectieve warmtevoorzieningen.

Voor de missie industrie (€ 21 miljoen subsidie) staan deze innovatiethema’s centraal:

  • procesvernieuwingen door elektrificatie van hoge temperatuur warmtevoorziening;
  • productie van duurzame en circulaire bulk- en platformchemicaliën.

Belangrijke factoren in de MOOI-regeling 2022

In de MOOI-regeling 2022 zijn voor de meeste innovatiethema’s ook ontwikkelrichtingen omschreven. Aanvragers kunnen daar hun innovaties op richten. Projecten scoren hoger als zij goed aansluiten bij deze elementen. Het gaat dan om aspecten die de integraliteit en toepasbaarheid van de oplossingen mede bepalen. Het is goed om bijvoorbeeld rekening te houden met sociaal-maatschappelijke factoren, zoals maatschappelijk draagvlak of de beschikbaarheid van vakpersoneel. Maar denk ook aan de betaalbaarheid van de oplossing. Of de invloed van de oplossingen op de stabiliteit van het energiesysteem.

Verplichte vooraanmelding

Om in aanmerking te komen voor subsidie, dienen samenwerkingsverbanden een vooraanmelding in. Dit kan vanaf 1 april tot en met 19 april 2022. Deze vooraanmelding is verplicht. In juni brengen adviescommissies advies uit over de vooraanmeldingen. De samenwerkingsverbanden hebben dan tot 6 september 2022 om hun definitieve aanvraag in te dienen. De adviescommissie beoordeelt alle complete aanvragen. Als een project voldoet aan alle criteria komt het in aanmerking voor subsidie.

Advies en informatie

Heeft u een geschikte innovatie, maar mist u een samenwerkingsverband? Sluit u zich graag aan bij een bestaand verband? Of kan uw samenwerkingsverband extra partners gebruiken? De Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) van de Topsector Energie en RVO kunnen u hierbij adviseren.

Voor meer informatie over de MOOI-regeling kunt u bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) terecht. RVO voert de regeling uit namens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 

Meer weten?

Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI)

Bron: dit bericht is eerder verschenen op www.rvo.nl

 

iStock-photo