Regionale Energie Strategie: wat kun je ermee?

Van Rijk naar wijk: hoe dan?

RES staat voor Regionale Energie Strategie. Er zijn door de overheid 30 RES-regio’s benoemd waarbij provincies, waterschappen, gemeenten en organisaties gezamenlijk een RES opstellen waarin ze keuzes maken in de duurzame opwek van elektriciteit (zon en wind) en warmte. Doel vanuit het Klimaatakkoord is dat we in 2030 voor 35 terrawattuur (TWh) aan duurzame stroom opwekken. 

Je kunt onze samenvattingen van de originele RES'sen gratis downloaden. De originele, uitgebreide beleidsplannen hebben we teruggebracht tot tien kernvragen en vertaald naar de wereld van installateurs. De concept RES'sen worden dit jaar aangepast naar een definitieve vorm, de RES 1.0 versies. Indien nodig en relevant zullen we de samenvattingen na de deadline van 1 juli, als ze allemaal zijn ingediend, herzien. De RES'sen zullen elke twee jaar door betrokken partijen worden herzien en aangepast. Bekijk deze infographic voor de tijdslijn na 1 juli 2021.

Regionale Structuur Warmte (RSW)

Bij het opstellen van de RESSEN is in de eerste fase veel aandacht uitgegaan naar de mogelijkheden om duurzame elektriciteit op te wekken in de 30 energieregio’s. Daarnaast moeten de dertig regio’s ook een plan maken om in 2030 hun woningen en andere gebouwen zonder aardgas te gaan verwarmen. In veel RESSEN is daarom aan het onderwerp warmte een apart hoofdstuk gewijd. In een deel van de regio’s is voor de transitie naar duurzame warmte een afzonderlijk document opgesteld.

Het onderdeel warmte binnen de RES wordt de Regionale Structuur Warmte (RSW) genoemd. De overstap naar duurzame warmte vindt met name plaats op lokaal niveau. De RSW gaat in op de regionale aspecten van de warmtetransitie en richt zich onder andere op warmtebronnen die de potentie hebben om in meerdere gemeenten warmte te leveren, zogenaamde bovengemeentelijke warmtebronnen. Er zijn regio’s waar dit soort bronnen geen belangrijke rol spelen en waar de warmtetransitie zich (bijna) helemaal op het gemeentelijke niveau afspeelt. In die regio’s wordt dan niet altijd een RSW opgesteld.

Hoe gemeenten regie gaan voeren op de warmtetransitie is onderdeel van de gemeentelijke transitievisies warmte (TVW’s). Ook het onderzoek naar de lokale inzet van warmtebronnen vindt plaats in de gemeentelijke TVW’s, evenals het tempo dat zij hanteren en welke warmteoplossingen per wijk, buurt of gebied het meest voor de hand liggen.

Is er in een regio een RSW opgesteld? Dan vindt er een wisselwerking plaats tussen de RSW en de gemeentelijke TVW’s in die regio. Zo wordt duidelijk of meer gemeenten naar eenzelfde bron kijken. Zo wordt ook steeds duidelijker welke gemeenten mogelijk een tekort hebben aan duurzame warmte, waardoor naar oplossingen buiten die gemeenten moet worden gekeken. In sommige regio’s is de RSW vooral een manier om de krachten van gemeenten te bundelen waar het de warmtetransitie betreft.

Gemeentelijke wijkuitvoeringsplannen

Ondertussen zijn gemeenten bezig met de vertaling van de RES'sen naar lokaal niveau in een Transitievisie warmte (TVW) waarin concreet wordt uitgewerkt voor welke warmte oplossingen tot op wijkniveau gekozen wordt. Deadline voor deze plannen is 31 december 2021. Deze transitievisies zijn het meest interessant voor installateurs. Want wat betekent het bijvoorbeeld voor een cv-onderhoudsbedrijf als een groot deel van zijn omzetgebied straks overgaat naar een warmtenet of overschakeld naar warmtepompen?

De basis voor de TVW's zijn de warmtestrategieen van de VNG en het Expertise Centrum Warmte: warmte strategieën van de VNG en het Expertise Centrum Warmte

Arbeidsmarkt en scholing bepalend voor energietransitie

De energietransitie heeft grote invloed op de werkgelegenheid in onze sector en het technisch onderwijs. Omgekeerd zijn arbeidsmarkt en scholing bepalend voor de snelheid, kosten en draagvlak van de energietransitie. Om de klimaatdoelen te halen hebben we véél meer mensen nodig met de juiste vaardigheden. Arbeidsmarkt en scholing zijn daarmee één van de belangrijkste randvoorwaarden voor een succesvolle transitie.

Daarom is het noodzaak om nú op de veranderende arbeidsmarktbehoeftes in te spelen. De arbeidsmarkt voor technici staat al langer onder druk en de doelen in het Klimaatakkoord komen daar nog eens bovenop. De installatiesector staat voor een enorme uitdaging. Werk zal veranderen, er zullen banen verdwijnen en nieuwe banen ontstaan en de kennis over nieuwe technologieën moet op orde zijn.

 

Meer informatie over de gevolgen van de RES’sen voor jou als installateur vind je in de veelgestelde vragen.

Wat is de RES video still

Wat is de Regionale Energiestrategie?

Animatie met een uitleg over wat een regionale energiestrategie is.

Waarom een regionale energie transitie? Video stil

Waarom een Regionale Energiestrategie?

Animatie met een uitleg over het waarom van een regionale energiestrategie.

Wanneer een Regionale Energiestrategie

Wanneer een Regionale Energiestrategie?

Animatie over de tijdslijn van de RES.