Regelgeving rondom energietransitie

nieuwbouw huizen met panelen

Wat mag en wat moet?

In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan en de opwarming van de aarde te beperken. Het belangrijkste doel is de CO2-uitstoot te verminderen. Voorwaarde is dat de stappen naar minder CO2-uitstoot voor iedereen haalbaar en betaalbaar moeten zijn en maatregelen geleidelijk worden ingevoerd.

Aanpassing wet- en regelgeving nodig

Door de maatregelen die nu gelden en nog zullen volgen om dat doel te bereiken was en is het nodig om bestaande wetten aan te passen en nieuwe regels in te voeren. 

Subsidies verduurzaming voor bedrijven

Naast nieuwe regelgeving als gevolg van het klimaatakkoord zijn er ook (nieuwe) subsidies ingesteld om energiebesparing en verduurzaming van gebouwen te stimuleren. Er zijn subsidies voor bedrijven, particuliere huiseigenaren (incl. Vve’s) en verhuurders. Meer informatie over subsidies vind je op deze pagina.

 

installatie op dak kantoor

EPBD III: regelgeving voor verbetering energieprestatie van gebouwen

De Europese Commissie heeft de herziene ‘Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD III)’ al op 10 juli 2018 vastgesteld. Deze richtlijn is gericht op de verbetering van de energie-efficiëntie van gebouwen om het energiegebruik te verminderen. De richtlijn is op 10 maart 2020 geïmplementeerd in onze wet- en regelgeving. Vanaf deze datum moet in Nederland aan de regeling en eisen worden voldaan.

De EPBD III is gericht op allerlei organisaties en personen die in de gebouwde omgeving actief zijn. Denk aan woningcorporaties, gebouweigenaren, huurders, technische dienstverleners, bouwbedrijven, bouwmaterialenindustrie, bouw- en woningtoezichtinstanties, de installatiesector, netbeheerders, architecten, keuringsinstanties en gemeenten.

Techniek Nederland heeft geconstateerd dat er mogelijk een afwijking bestaat tussen de Bouwregelgeving en de interpretatie van de uitvoerder van de regeling. Dat heeft veel discussie opgeleverd. Er is veel afstemming nodig geweest tussen Techniek Nederland en de wetgever. Dit heeft tot het 'Informatiedocument EPBD III voor installateurs' geleid. Dit document zal worden herzien indien nodig.

kantoorpand

Energielabel C kantoren per 1 januari 2023

Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m2 per jaar. Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag je het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012. Het bevoegd gezag treedt op als handhaver bij overtreding van de Energielabel C-verplichting. Het bevoegd gezag is meestal de gemeente waar het kantoorgebouw is gevestigd.

Een logische stap is om het energielabel C te combineren met de energiebesparende maatregelen van de Informatieplicht. Dat voldoe je meteen aan twee belangrijke wetten en voorkom je boetes. Deze informatie is ook belangrijk voor je zakelijke klanten.

Windmolens woonwijk

BENG-eisen voor nieuwbouw

Alle nieuw te bouwen gebouwen moeten vanaf 1 januari 2021 voldoen aan de Bijna Energieneutrale Gebouw eisen (BENG). Gebouwen dragen in belangrijke mate bij aan het landelijk energieverbruik. Er ligt in Nederland een ambitie van 1 miljoen nog te bouwen woningen. De nieuwe BENG-eisen zorgen voor het beperken van energieverbruik.

Vanaf 1 januari 2021 leggen we de energieprestatie voor bijna energieneutrale gebouwen vast aan de hand van drie eisen:

  • BENG 1: de maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
  • BENG 2: het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
  • BENG 3: het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten

Deze eisen vervangen de EPC, de huidige eis voor nieuwbouw. BENG is gebaseerd op een driestappenstrategie om een energiezuinig ontwerp te maken, de Trias Energetica. De EPC voldoet niet meer. De BENG-eisen geven meer waarborgen dat een gebouw energiezuinig wordt ontworpen.

De consequenties van deze strengere eisen zijn groot voor ontwikkelaars, architecten, bouwers en installateurs.

Rekenmethode

Het toetsen van de BENG-eisen gebeurt sinds 1 januari 2021 met de NTA 8800. Download hieronder gratis dit document vanaf de website www.gebouwenergieprestatie.nl

ledverlichting in fabriekshal

Informatieplicht Energiebesparing

Vanaf 1 juli 2019 geldt de Informatieplicht Energiebesparing voor bedrijven die jaarlijks vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas(equivalent) verbruiken. Deze bedrijven moesten vóór 1 juli 2019 in het eLoket van de RVO rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben uitgevoerd. 

De insteek van de Informatieplicht Energiebesparing is dat bedrijven bewuster omgaan met energie. Uitgangspunten zijn de Energiebesparende maatregellijsten (EML’s) die de RVO voor elke bedrijfssector heeft opgesteld. Voor de installatiesector is dat de EML Metaalelektro en voor de elektrotechnische detailhandel is dat de EML Detailhandel. De energiebesparende maatregelen moeten zich binnen vijf jaar terugverdienen. Na 2019 zal elke vier jaar een nieuwe rapportageronde plaatsvinden. De eerstvolgende ronde is in 2023 als ook label C voor kantoren van kracht wordt. 

Meer informatie over de Informatieplicht